مدير كل راه و ترابري استان مركزي:

احساس مالكيت شخصي نسبت به اموال عمومي

 به بهره برداري بهينه كاربران مي انجامد

مدير كل راه و ترابري استان مركزي با اشاره به اينكه راه هاي اين استان ميلياردها هزار ريال ارزش دارد، نگهداري راه ها را اولويت اول بخش راه و ترابري دانست و افزود: براي نگهداري و استفاده بهينه از راه هاي كشور ايجاد احساس مالكيت شخصي نسبت به اموال عمومي از اقدامات مهم فرهنگي است، كه در اين اداره كل مي بايست پيگيري شود.

مهندس احمدي طول راه هاي استان را بالغ بر 6 هزار كيلومتر دانست و افزود: يازده اداره راه و ترابري در شهرستان هاي اين استان،  در زمينه راه سازي، راهداري و راه روستايي مشغول به كارند.

/ 0 نظر / 2 بازدید