سازمان بنادر و كشتيراني در 15 درصد سهام مؤسسه دريانوردي آفرين قشم

مشاركت مي كند

   سازمان بنادر و كشتيراني بنا بر مصوبه نمايندگان شورايعالي اين سازمان به ميزان 15 درصد در       سهام مؤسسه دريانوردي آفرين قشم مشاركت مي كند. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، نمايندگان اعضاي شورايعالي سازمان بنادر و كشتيراني كه شامل نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي     دريايي جمهوري اسلامي و نمايندگان وزارت راه و ترابري ( دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي      هماهنگي ترابري كشور) از طرح توسعه بندر شهيد رجايي، ترمينال كانتينري و يكي از كشتيهاي       موجود در بندرعباس بازديد و از نزديك با مسائل و مشكلات آنها آشنا شدند. همچنين جلسه سه      ماهه دوم نمايندگان اعضاي شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني در خصوص تكاليف شوراي عالي  مربوط به صورتهاي مالي منتهي به پايان سال 83 سازمان بنادر و كشتيراني برگزار شد.  تخفيف به    كشتي هاي گازي كه از ابتداي امسال تا پايان سال به بندر طاهري وارد مي شوند از مصوبات ديگر     شوراي عالي بود. نمايندگان شورايعالي همچنين با پرداخت وام ضروري مسكن به كارگران بيش از 25 سال سابقه كار سازمان بنادر و كشتيراني موافقت كردند. همچنين شوراي عالي با احتساب فوق     العاده ويژه موضوع ماده 6 قانون هماهنگ پرداخت به عنوان مزاياي مستمر با استناد به تبصره 3 ماده 52 آيين نامه اداري و استخدامي مصوب 1349 سازمان بنادر و كشتيراني موافقت كرد.     صورت         جلسات مربوط به مصوبات نمايندگان اعضاي شوراي عالي تهيه شده است كه پس از امضاي اعضای شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني ابلاغ و به اجرا مي رسد.                                                

/ 1 نظر / 2 بازدید

خيلی جای خالی در مطلب داره. ظاهرا تايپيست دقت نکرده