دبير كميته مركزي ورزش وزارتخانه منصوب شد

معاون توسعه مديريت ومنابع و رئيس كميته مركزي ورزش وزارت راه و ترابري در حكمي محسن كرمي را به عنوان دبير كميته مركزي ورزش منصوب كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، در اين حكم تصريح شده است: با توجه به توانايي، تجارب و سوابق مطلوب جنابعالي در زمينه هاي مختلف اداري و به استناد بند (3) ماده (3) نظامنامه ورزش وزارت راه وترايري با حفظ پست سازماني به عنوان دبير كميته مركزي ورزش وزارتخانه منصوب مي شويد.

مهندس بديعي در حكم خود  تاكيد كرده است: در راستاي اهداف برنامه هاي مصوب علاوه بر انجام امور دبيرخانه اي كميته ورزش نسبت به پيگيري مصوبات كميته و مديريت و نظارت بر فعاليتهاي بر فعاليتهاي ورزشي ستاد مركزي وزارتخانه سعي و تلاش به عمل آوريد.

/ 0 نظر / 2 بازدید