رئيس حوزه مشاوران جوان وزارت راه و ترابري:

توسعه مديريت علمي كشور نيازمند حضور جوانان متخصص است

    رئيس حوزه مشاوران جوان وزارت راه و ترابري تأكيد كرد: با توجه به اينكه 70 درصد مديران ارشد كشور در آستانه بازنشستگي قرار دارند؛ توسعه بسترهاي مناسب علمي شدن مديريت كشور نيازمند بكارگيري جوانان مستعد و خلاق است.

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، احمد محسني يوسفي اظهار داشت: همة مسئولان به ويژه مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري در مورد بكار گرفتن خلاقيت نخبگان جوان و به ميدان آوردن نسل جوان كه با ابتكار ايجاد حوزه مشاوران جوان همراه بوده، عزمي جدي دارند.

    وي ادامه داد: ضرورت هاي تشكيل حوزه مشاوران جوان به منظور پرورش مديران جوان در جهت ايجاد پويايي و حركت در ساختار و نهادهاي مختلف كشور مستلزم زمينه سازي در راستاي ايجاد تحولات اساسي در عرصه هاي مديريت و  برنامه ريزي كلان كشور، تزريق افكار و انديشه هاي نو و جوان به سيستم مديريتي كشور است كه در اين بين وزارت راه و ترابري نيز به عنوان يكي از مهمترين و تخصصي ترين دستگاه هاي اجرايي كشور بيش از پيش نيازمند پويايي و حركت است.

    محسني يوسفي يادآور شد: حوزه مشاوران جوان مجموعه اي توانمند و داراي نقش در عرصه هاي علمي و فكري، برخوردار از جايگاه مؤثر در برنامه ريزي، تصميم سازي و تصميم گيري و پرورش دهنده مديران و مشاوران جوان است.

    رئيس حوزة مشاوران جوان وزارت راه و ترابري گفت: بسترسازي به منظور تربيت و پرورش مديران جوان كه داراي تفكري جامع نگر، پاسخگو، مسئوليت پذير، كارآمد و اثربخش و داراي روحيه كار تيمي و خدمتگزار به ملت، تحول گر و آرمان خواه است از مأموريت هاي اين حوزه مي باشد.

     محسني يوسفي تصريح كرد: گردآوري و پردازش ايده ها و توليد انديشه جوانان به منظور توسعه آگاهي و دانايي فردي جوانان وزارت راه و ترابري و شناسايي، توان سنجي و معرفي جهت آموزش آنها به منظور رشد بدنه نيروي انساني با هماهنگي سازمان ها و مراكز آموزشي از اهداف كلي حوزة مشاوران جوان مي باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید