پایگاه انگلیسی امور بین الملل راهآهن افتتاح شد

/>

 

سایت انگلیسی اداره کل امور بین المللبا هدف حضور فعال راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کلیه فعالیتهای مرتبط با حمل ونقل ریلی و در عرصه های جهانی راه اندازی شد./>
پایگاه انگلیسی امور بین الملل راه آهن افتتاح شد
سایت انگلیسی اداره کل امور بین الملل با هدف حضور فعال راه آهن جمهوری اسلامیایران در کلیه فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل ریلی و در عرصه های جهانی راه اندازیشد. مجموعه مطالب این پایگاه اینترنتی تبیین جایگاه راه آهن در منطقه و معرفیتوانمندی های راه آهن به مخاطبین سایر نقاط جهان گردآوری شده است زمینه های جذبسرمایه گذاری خارجی و مشارکت در طرح های فراملی را فراهم ساخته و نقش مناسبی را درتوسعه جابجایی کالا و مسافر ایفاد می نماید. پایگاه اینترنتی اداره کل امور بینالملل دربردارنده سرفصل های آشنایی با اداره کل امور بین الملل و اهداف آن،همکاریهای مشترک بین المللی با کشورهای منطقه و جهان، حضور در سازمان های بینالمللی، کریدورهای عبوری ایران به همراه نقشه های مربوطه و آمار ترانزیت، توانمندیهای راه آهن و شرکتهای تابعه و سایت های مرتبط ریلی می باشد.
علاقه مندان جهتاستفاده از مطالب سایت می توانند به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

                                                                                      www.international.rai.ir/eng

/ 0 نظر / 2 بازدید