سايه تقدير و تشكرهاي متعدد بر اداره كل راه و ترابري همدان

عملكرد مطلوب بخش راه و ترابري در استان همدان تقدير و تشكرهايي متعدد را درپي داشته است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري همدان، فرماندار شهرستان ملاير با توجه به توسعه مناسب راههاي آسفالته و روستايي و همچنين چهارخطه كردن ورودي اين شهرستان، از رئيس اداره راه و ترابري ملاير تقدير به عمل آورد.همچنين فرماندار اسدآباد نيز طي نامه اي مراتب تقدير خود را از راهداران اين شهرستان در خصوص بازگشايي و برفروبي شبانه روزي اعلام كرد.

در اين گزارش همچنين به ارسال تقديرنامه هاي متعدد از سوي شوراي روستايي ايده لو و روستاهاي تابع، روستاي طويلان سفلي، بخشدار مركزي بهار و همچنين رئيس سازمان بسيج كارمندان، كارگران و اصناف كشور اشاره شده است، كه طي آنها از مهندس عليزاده مدير كل را ه و ترابري استان همدان تقدير به عمل آمده است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید