ركوردشكني آسفالت راه روستايي در كرمانشاه

تا پايان امسال 550 كيلومتر از راههاي روستايي استان كرمانشاه آسفالته مي شود.

مهندس عطاءالله قادري، مدير كل راه و ترابري كرمانشاه با بيان اين مطلب گفت: براي نخستين بار 550 كيلومتر از راههاي اين استان طي يكسال آسفالت خواهد شد.

وي افزود: امسال 280ميليارد ريال اعتبار به احداث، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي اختصاص يافت.وي ميانگين آسفالت راه هاي روستايي استان در پايان سال 1384 را 7/23 درصد و در كشور 55 درصد اعلام كرد و گفت: تا پايان امسال ميانگين آسفالت راه هاي روستايي استان به 34 درصد و در كشور به 60 درصد مي رسد.وي افزود: البته طي دو سال اخير اختلاف بين ميزان آسفالت راه هاي روستايي استان و كشور كم شده است، ولي باز هم نياز به توجه بيشتر در تخصيص اعتبارات به اين بخش وجود دارد.قادري با بيان اينكه در برنامه هاي ما براي آسفالت راه هاي روستايي، روستاهاي با جمعيت بالا در اولويت قرار دارند، عنوان كرد: روستاهاي با بيش از 100 خانوار جمعيت در اولويت اول، روستاهاي با جمعيت بيش از 20 خانوار در اولويت دوم و روستاهاي با جمعيت كمتر از 20 خانوار در اولويت بعدي قرار دارند.وي جمعيت روستايي برخوردار از راه آسفالت روستايي در استان را 50 درصد اعلام كرد و گفت: بالاتر بودن درصد جمعيت برخوردار از راه روستايي نشان دهنده اين است كه روستاهايي كه كانون جمعيت بوده اند، در اولويت قرار گرفته اند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید