با تأكيد بر آموزش قاضي دريايي، در بندر شهيد رجايي برگزار شد:

همايش حقوقي كنوانسيون هاي بين المللي دريايي

همايش يك روزه بررسي قوانين و مقررات حقوقي كنوانسيون هاي بين المللي دريايي در سالن اجتماعات مجتمع بندري شهيد رجايي برگزار شد.در اين همايش كه رييس كل دادگستري استان هرمزگان و بيش از 80 نفر از قضات و دست اندركاران دستگاه قضايي استان حضور داشتند، محمدرضا اشكريز، مدير كل بنادر كشتيراني استان هرمزگان اين گونه نشست ها را گامي در جهت يك سويه كردن    ديدگاه هاي حقوقي دريايي دانست .در ادامه همايش، كارشناسان مسؤول اداره حفاظت و ايمني دريانوردي مباحثي چون معرفي كنوانسيون هاي بين المللي دريايي كه ايران به آن ها ملحق شده است، آشنايي با كنوانسيون تجسس و نجات و سوانح دريايي، آشنايي با كنوانسيون مقابله با آلودگي آب درياها را براي حاضرين در همايش تشريح كرد.

در پايان همايش يكتن خدايي، رييس كل دادگستري استان ضمن تشكر از برپايي چنين نشست ها و همايش هايي بر لزوم   تخصصي تر كردن مباحث حقوقي دريايي تأكيد كرد .وي در ادامه گفت: براي دستگاه هاي قضايي كه در استان هاي ساحلي مستقرند، وجود قاضي با تخصص هاي علوم و حقوق دريايي لازم است.

خدايي در ادامه، آموزش قضات با قوانين حقوق دريايي در داخل يا خارج از كشور را لازم ديد و در اين راه خواستار همكاي سازمان بنادر و كشتيراني شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید