حذف تصادف رخ به رخ در مهمترين محور ترانزيتي گلپايگان و خوانسار

تبديل جادة اصلي موته _ دامنه بين شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار به بزرگراه ضروري است.

رئيس اداره راه و ترابري شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار با تأكيد بر اين مطلب گفت : به طور روزافزون بر حجم ترافيك راههاي ترانزيتي دو شهرستان گلپايگان و خوانسار افزوده مي شود كه محور موته _ گلپايگان _ دامنه با توجه به محموله هاي سنگ از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد با استفاده از اعتبارات كلان ملي به بزرگراه تبديل شود . مهندس عليرضا اختري اقدامات دردست اجرا در اين مناطق را مشتمل بر احداث باند دوم گلپايگان _ خوانسار به طول 20 كيلومتر، تعريض و تبديل محور گوگد _ گلشهر به طول 10كيلومتر دانست و افزود : دوبانده كردن محور خوانسار به طرف دامنه به طول 30 كيلومتر در حال مطالعه است . همچنين مطالعات ادامة احداث باند دوم از گلشهر به سمت موته به طول 50 كيلومتر در حوزة شهرستان انجام گرديده و بر اساس برآورد انجام شده اجراي كل پروژه تا بزرگراه اصفهان _ تهران، نياز به 76 ميليارد ريال از محل اعتبار ملي دارد.

وي تأكيد كرد: با تبديل اين مسير ترانزيتي به بزرگراه، تصادفات اين محور كه عمدتاً به صورت رخ به رخ مي باشد، به صفر نزديك خواهد شد .

به گفتة رئيس ادارة راه و ترابري شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار طول راههاي حوزه استحفاظي شهرستان گلپايگان 416 كيلومتر است كه 188 كيلومتر آن اصلي و فرعي و 228 كيلومتر آن راه روستائي است، همچنين در شهرستان خوانسار 116 كيلومتر راه اصلي و فرعي وجود دارد كه 58 كيلومتر آن راه روستائي و مابقي اصلي و فرعي است كه مجموع راه همسنگ اين دو شهرستان بالغ بر 743كيلومتر مي شود. وي پروژه هاي راهسازي در دست اقدام شهرستان گلپايگان را 7 پروژه ذكر كرد؛ از جملة آنها پروژة احداث كمربندي گلپايگان به طول 6/3 كيلومتر است كه به دليل مشكلاتي همچون برخورد با قنات و لولة گاز تكميل آن به تأخير افتاده بود، كه در آيندة نزديك به بهره برداري مي رسد.

وي خاطرنشان ساخت : با بهره برداري از اين پروژه، ترافيك جادة خوانسار – گلپايگان، به گوگد در محور گلپايگان – موته منتقل مي شود. به گفتة وي هزينة اجراي اين پروژه 2 ميليارد و 750 ميليون ريال است. اختري در پايان از كمربندي پيشنهادي جديد گلپايگان خبر داد، كه به طول 20 كيلومتر با دور زدن شهرهاي گوگد و گلشهر به گردنة گدارسرخ در محور موته متصل مي گردد. اين پروژه مسير را 16 كيلومتر كوتاه تر مي نمايد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید