کارگاه آموزشي آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل کارگري برگزار شد

کارگاه آموزشي آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل کارگري راه آهن 9 و 10 اسفند در ساختمان شهيد کلانتري  برگزار شد.

در اين کارگاه آموزشي که با حضور نمايندگان صدور احکام و کميته انتصابات نواحي و مرکز برگزار شد ، احمدي مديرکل دفتر تشکيلات و روشها پيشينه طرح طبقه بندي مشاغل در راه آهن و اقدامات انجام شده در جهت تصويب طرح جديد را تشريح کرد .

دکتر احمد اثني عشري مديرعامل دفتر مشاوره فني همسو صنعت و مشاور راه آهن در زمينه طرح طبقه بندي مشاغل کارگري نيز طي دو روز برگزاري اين دوره به آموزش خصوصيات طرح جديد ، و چگونگي صدور احکام پرداخت .

از مشخصه هاي  طرح جديد طبقه بندي مشاغل کارگري مي توان به : شناور بودن گروه هاي شغلي از گروه 8 تا گروه 18 ، فراهم شدن امکان تغيير پست کارکنان در رسته شغلي مشابه ، تقسيم بندي کليه مشاغل راه آهن تا سطح رييس گزوه به 1722 شغل ، دسته بندي مشاغل راه آهن در چهار سطح کارشناسي ، کارداني ، متصدي و مشاغل خاص اشاره کرد، از ساير امتيازات اين طرح تخصيص امتياز براي دو عامل شرايط کار و سرپرستي و پرداخت فوق العاده سختي شرايط کار ، وابسته شدن ارتقاي کارکنان به رشد مهارت هاي شغلي و فردي و طراحي نظام رتبه بندي مبتي بر شايستگي و توانمني هاي کارکنان و تخصيص بخشي از حقوق کارکنان به شايستگي فردي مي باشد.

گفتني است با اجراي اين طرح در راه آهن علاوه بر ارتقاي شغلي ، برقراري عدالت مزدي و شفاف شدن وضعيت کارکنان ، امکان تغيير پست در رسته شغلي مشابه ،  موجبات طراحي نظام رتبه بندي مبتني بر شايستگي و توانمندي ها و قابليت هاي کارکنان و تخصيص بخشي از حقوق کارکنان به شايستگي فردي فراهم مي گردد.

/ 0 نظر / 2 بازدید