آموزش ناظران پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري

119 نفر از ناظراني كه در پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري نظارت بر پروژه هاي راهسازي را بر عهده دارند از تاريخ هشتم تا دوازدهم ارديبهشت ماه  1386آموزش مي بينند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري  دوره آموزشي مهندسان ناظر به مدت 30 ساعت،توسط دفتر توسعه منابع انساني بخش حمل و نقل معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري با همكاري شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل برگزار خواهد شد.

      در اين دوره آموزشي كه با هدف حفظ سرمايه ها ، انجام كار به روشهاي علمي و تخصصي ، افزايش كيفيت كار و عمرمفيد سازه ها، استفاده بهينه از امكانات و منابع برگزارمي شود، انتظارمي رود كه فراگيران ، با شرايط عمومي وخصوصي پيمان و نيز كاربرد فهرست بهاء آشنايي كامل تري پيدا كنند.

بنا بر اين گزارش از اهداف ديگر اين دوره آموزشي، آشنايي با اصول ايمنيدرعمليات اجرايي ، مفاد نشريه 234 ، آشنايي كافي با مباحث مكانيك خاك، توانايي بررسي اوراق آزمايشگاهي، تنظيم صورت مجلس و گزارشهاي مربوط مي باشد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید