ضوابط اجرايي بودجه سال 85 سازمان ها و شركت هاي وزارت راه و ترابري نهايي شد

 

  ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت راه و ترابري با حضور نمايندگان آنها و اعضاي مجامع و شورايعالي هماهنگي ترابري كشور نهايي شد.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، پيرو مصوبه شماره 24725/ ت 35210 مورخ 31/3/1385 هيأت وزيران در خصوص بند (22) آن مبني بر تهيه ضوابط اجرايي بودجه سال 85 شركت ها و سازمانهاي دولتي و اخذ تأئيديه آن تا پايان تيرماه از اعضاي مجامع و شورايعالي هماهنگي ترابري كشور، در جلسه كارشناسي هجدهم تيرماه در محل ستاد وزارت راه ترابري به رياست مديركل دفتر امور مجامع و دبرخانه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور، ضوابط اجرايي بودجه تهيه و براي نمايندگان مجامع ارسال شد.

    در اين جلسه ضمن بررسي پيشنهادات ارائه شده توسط مديران بودجه كليه سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت راه و ترابري، مهندس بخشي مدير كل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور توصيه ها و تاكيد هاي لازم را در خصوص تنظيم ضوابط اجرايي بودجه سال 85 ارائه كرد.

    همچنين در جلسه ديگري كه روز بيست و هفتم تيرماه با حضور نمايندگان اعضاء مجامع و شوراي عالي برگزار شد ضوابط اجرايي بودجه نهايي و جهت تأئيد و امضاي اعضا ارسال شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید