ترانزيت كالاهاي چيني ازقزاقستان 30 درصد كاهش يافت

 

 " كريم كوكريكبايف" مدير اجرايي شركت سهامي "راه آهن قزاقستان" از كاهش30 درصدي ترانزيتكالاهاي كانتينري چين از طريق اين كشور ابراز نگراني كرد.

خبرگزاري "قزاقستان تودي" گزارش داد كه وي درنشست "دوستيك - حلقه‌پيوند بين آسيا واروپا" در آستانه، گفت : راه‌آهن قزاقستان به علتكاهش ترانزيت كالاهاي كانتينري چين ازاين مسير خسارت مي‌بيند.

كوكريك بايف تاكيد كرد: درمذاكره با نمايندگان چيني معلوم شد كه روسيه تعرفهانتقال كانتينر از طريق راه آهن سراسري سيبري را400 دلار كاهش داده و به ايندليل چيني‌ها كالاهاي خود را از طريق روسيه منتقل مي كنند.

مديراجرايي شركت سهامي راه آهن قزاقستان با اشاره به مشكل چين در انتقالمحموله‌هاي كانتينري  از طريق روسيه، از گذرگاه ريلي "دوستيك - آلاشانكو" در مرز دو كشور به عنوانكوتاه‌ترين و باصرفه‌ترين گذرگاه براي انتقال اين كالاها ياد كرد

. به گفته وي مسوولان كميته راههاي ارتباطي وزارت حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان بايد درگفت وگو با مسوولان ذيربط چين اين موضوع را بررسي كنند. 

/ 0 نظر / 2 بازدید