هيأت ايراني در مسكو همكاري هاي حوزة راه و ترابري با روسيه را بررسي مي كند

هيأت ايراني شركت كننده در اجلاس جامع حمل و نقل بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه، گسترش همكاريهاي حمل و نقلي را در كليه شقوق بررسي مي كنند.

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اجلاس جامع حمل و نقل بين ايران و روسيه در روزهاي اول تا پنجم مرداد ماه در مسكو برگزار مي شود.

دراين اجلاس دكتر حميد بهبهاني سرپرستي هيأت ايراني مذاكره كننده را برعهده دارد. همچنين نمايندگاني از بخش هاي  ريلي، هوايي، جاده اي، بندري و كشتيراني، شركت كشتيراني درياي خزر، نمايندگان ايران خودرو ، نماينده انجمن شركتهاي حمل و نقل بين المللي، شركت ملي نفتكش و ... در اين هيات حضور دارند.

هدف از برگزاري اين اجلاس بررسي راه هاي گسترش همكاريهاي حمل و نقل بين دو كشور در راستاي استفاده از كريدور شمال و جنوب مي باشد. به نظر مي رسد در پايان اين اجلاس تفاهم نامه هايي به امضاي دوطرف برسد.

لینک