تأكيد مدير عامل در جلسه شوراي هماهنگي مديران:

           ضرورت واگذاري تمام واگن هاي باري به بخش خصوصي در سال جاري

مدير عامل راه آهن، بر تسريع در خصوصي سازي تأكيد كرد و گفت: امسال بايد تلاش شود تمام واگن هاي باري راه آهن به بخش خصوصي واگذار شود .

    « محمد سعيد نژاد» در جلسه شوراي هماهنگي مديران، ابلاغ  سياست هاي  کلي« بند ج اصل 44» قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري را نقطه عطفي در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور بيان كرد و افزود : كميته اي براي تدوين سياست هاي جديد خصوصي سازي در چارچوب اين ابلاغيه تشكيل خواهد شد تا واگذاري امور با سرعت بيشتري صورت گيرد . ادامه...

لینک