آزمون استخدام 300نفر در راه آهن برگزار شد

آزمون استخدام 300نفر از دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم  براي مشاغل سيروحرکت راه آهن ديروز (23تير ماه) از سوي اداره کل منابع و نيروي انساني برگزار شد.

نتايج آزمون کتبي که 15 هزار نفر شرکت داشتند با دو برابرظرفيت حدود يکماه بعد اعلام مي شود.

از طريق اين آزمون 110نفر براي شغل لکوموتيوراني، 114نفر براي شغل بازديد کننده، 50نفر براي سوزنباني و 26نفر براي راننده جرثقيل ريلي استخدام خواهند شد.

پذيرفته شدگان در آزمون استخدام، در نواحي مختلف راه آهن مشغول کار خواهند شد.
لینک