براساس برنامه چهارم توسعه

33 ميليون مسافر در سال 88 توسط ناوگان ريلي جابجا مي شوند

 

       براساس اهداف كمي برنامه چهارم توسعه كشور ناوگان ريلي 33 ميليون و 600 هزار نفر را جابجا خواهد كرد .

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ، تعداد كل مسافر جابجا شده توسط ناوگان ريلي در سال گذشته 20 ميليون و 400 هزار نفر بوده است كه امسال به 22 ميليون و 900 هزار نفر خواهد رسيد .

همچنين واگنهاي مسافري در سرويس در سال گذشته 1017 دستگاه بوده است كه امسال به 1139 دستگاه و در سال 88 به 1674 دستگاه خواهد رسيد .

واگنهاي خدماتي در سرويس ناوگان ريلي براساس برنامه چهارم توسعه در سال 88 به 290 واگن خواهد رسيد و در سال 85 تعداد واگنهاي خدماتي در سرويس 256 دستگاه مي باشد .

لازم به ذكر است براساس برنامه چهارم توسعه تعداد كل كاركنان شركت رجاء كه در سال 84 به 2600 نفر مي رسيد در سال 88 به 2200 نفر كاهش خواهد يافت . تعداد كاركنان شركت قطارهاي مسافري رجا هر ساله تا سال 88 ، 100 نفر كاهش خواهد يافت .

 

 

لینک