معاون ستاد اشتغال وزارت راه و ترابري :

تفسير اصل 44 قانون اساسي، مهندسي مجدد فرآيند اشتغال است

 

معاون ستاد اشتغال وزارت راه و ترابري اظهار داشت : ارتقاي سطح كيفي فعاليتها و دستيابي به اهداف كلان جمهوري اسلامي ايران از جمله افق چشم انداز 20 ساله كشور و تفسير اصل 44 قانون اساسي از طريق مهندسي فرآيند اشتغال تسهيل خواهد شد كه در اين راستا نقشة دانش بر اساس اين اصل قانون اساسي به عنوان برنامة عمل در وزارت راه و ترابري تدوين شده است .

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، بهنام واعظ تصريح كرد: حوزه هاي اشتغال ظرفيت آن را دارند كه در راستاي كوچك سازي دولت و با مهندسي مجدد فرآيند كار و اشتغال، فرصتهاي شغلي قابل واگذاري به بخش غيردولتي را شناسايي كنند و موضوع اشتغال كشور را به خوبي هدايت كنند .

معاون ستاد اشتغال وزارت راه و ترابري اظهار داشت : مديريتِ معضلِ بيكاري و تحقق سهم اشتغالزايي بخش ها، مستلزم اجراي يكسري طرحهاي كارافريني تحت نظارت مستقيم مجموعه هاي اشتغال دستگاههاي اجرايي مي باشد، كه در همين راستا طرحهايي در دست تهيه و اجرا است .  از ديگر راهكارهاي پيشنهادي كه مي تواند بر اشتغال زايي مؤثر باشد هماهنگي و نقش بيشتر معاونت اشتغال در فعاليت هاي اجرايي دستگاه ها است كه از اين طريق مي توان الگوهاي برتر اشتغالزايي را در سطوح نيمه صنعتي معرفي و فرهنگ سازي كرد .

   وي تأكيد كرد : فراموش نكنيم كه اشتغال، موضوعي تخصصي و حرفه اي و از دايره امور ستادي صرف خارج است. به عبارت ديگر اگر حوزه هاي اشتغال دستگاههاي اجرايي بتوانند به خوبي وظايف خود را پيگيري كنند نتيجه آن، كم شدن بار تصدي گري دولت و كاهش دغدغه هاي اجتماعي و اقتصادي كشور خواهد بود . 

لینک