تاکيد راه آهن بر واگذاري تمام واگنهاي باري در سال جاري

 

مديرعامل راه آهن گفت: با ابلاغ سياستهاي راهبردي اصل 44قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، واگذاري امور به بخش خصوصي سرعت خواهد گرفت.

"محمد سعيد نژاد" افزود: بر اين اساس امسال تلاش مي شود تمام واگنهاي باري راه آهن به بخش خصوصي واگذار شود.

 وي اظهار داشت: با ورود بخش خصوصي به شبکه ريلي حجم سرمايه گذاري و سهم راه آهن در حمل ونقل افزايش مي يابد.

      وي با بيان اينکه واگذاري لکوموتيو به شرکتهاي خصوصي حمل ونقلي ريلي از برنامه هاي آينده راه آهن است، افزود: بخش عمده اي از واگنهاي مسافري نيز واگذار مي شود.

   سعيد نژاد گفت: تاکنون حدود سه هزار دستگاه واگن توسط شرکت هاي خصوصي حمل ونقل ريلي خريداري شده و با توجه به روند موجود خريد واگن توسط راه آهن صورت نخواهد گرفت.

   مديرعامل راه آهن اظهار داشت: آيين نامه فعاليت شرکتهاي خصوصي حمل ونقلي تدوين  شده که بر اساس آن نحوه تاسيس شرکت، تعداد نيروي انساني و ناوگان مورد نياز و ديگر موارد مشخص شده است.

وي ياد آور شد که شرکتهاي اقماري بالاست و تراورس راه آهن به سازمان خصوصي سازي معرفي شده تا سهام اين شرکتها از طريق بورس و مزايده واگذار شود.

لینک