زبان فارسي بيست و يكمين زبان نرم افزار( لكسيك) UIC‌

جهت سهولت در بهره‌گيري از واژگان فني ريلي با توجه به وجود تكنولوژي نرم‌افزاري در عصر حاضر و رواج آن در كليه فعاليتها كه سرعت و دقت انتقال اطلاعات را موجب مي‌گردد،تهيه نسخه نرم‌افزاري واژگان فارسي لكسيك UIC ضروري به نظر مي‌رسيد.در جهت نيل به اين هدف و در جهت تكميل فرهنگ واژگان موجود گروه ترجمه اداره كل امور بين‌الملل با همكاري مركز تحقيقات (نسبت به تهيه نرم‌افزار مربوطه اقدام نمود)، امر تكميل واژگان ريلي و معادل يابي واژگان جديد را آغاز و قريب به شش هزار واژه جديد را معادل‌يابي نموده و با دقت وصف ناپذير به اين مهم همت گماشت.همچنين تبديل نسخه كاغذي به نسخه نرم‌افزاري كليه واژگان كه قريب به 16000 واژه بود نيز در دستور كار قرار گرفته و با حمايت زايدالوصف مديريت كل امور بين‌الملل و ساير دست اندركاران اين مهم صورت واقعيت پيدا نمود.در اين راستا اقدامات انجام شده در چندسال اخير (قريب سه سال) به قرار ذيل بوده است:

1- معادل يابي 6000 واژه انگليسي جديد

قبلاً قريب به ده هزار واژه انگليسي ريلي به همت مركز آموزش معادل يابي شده بود وبه صورت فرهنگ لغات يك زبانه درج شده بود كه جهت بهره‌برداري در اختيار كاركنان راه‌آهن قرار داشت. پس از آن قريب به 6000 واژه جديد توسط كارشناسان امر لكسيك در UIC تهيه شده بود كه معادل فارسي نداشت. با همت گروه ترجمه اداره كل امور بين‌الملل كار معادل يابي آغاز و بررسي هريك از واژگان با بررسيهاي دقيق معادل فارسي كه بيانگر كامل مفهوم باشد در نظر گرفته شد. در برخي از موارد كه معادل فارسي وجود نداشت سعي گرديد واژه و مفهوم آن در عبارتي مختصر تشريح گردد. بديهي است براي اين واژگان نيز در آينده سعي خواهد شد كه معادل فارسي تهيه گردد.

2- تهيه نرم‌افزار لكسيك فارسي

جهت استفاده سهل از واژگان لكسيك،  مركز تحقيقات نسبت به تهيه نرم‌افزار اقدام نمود و كليه واژگان (16000 واژه)، معادل فارسي آنها و ورود اطلاعات 16000واژه توسط گروه ترجمه امور بين‌الملل در نرم افزار درج گرديد. مجموع لغات وارد شده در نرم‌افزار 320000 واژه مي‌باشد.

اين نرم افزار با هدف افزودن زبان فارسي  در نرم افزار كلسيك UIC تهيه شده است كه اين زبان را به عنوان زبان بيست و يكم لكسيك UIC مطرح خواهد نمود .بديهي است كه اين امر تأثير به سزايي در حضور فرهنگي در عرصه جهاني خواهد داشت.

3- كنترل اطلاعات و بازنگري

 كليه اطلاعات وارد شده در نرم افزار در چندين مرحله كنترل و بازنگري شد به نحوي كه در حال حاضر كليه واژگان انگليسي و فارسي به طور كامل كنترل شده و سعي شده است كه بدون اشتباه و نقيصه‌اي به مخاطبان انتقال يابد.

   لازم به توضيح است نسخه نهايي نرم افزار پس از تأييد اتحاديه بين‌المللي راه‌آهن‌ها

(UIC) ضمن درج در نرم‌افزار UIC و با تكثير و بهره‌برداري در اختيار كليه كارشناسان و كاركنان واحدهاي راه‌آهن آنها گذارده خواهد شد.

   كار بر روي واژگان ريلي و معادل يابي فارسي آنها به اينجا ختم نشده و در آينده سير تكاملي خود را خواهد پيمود. در اين راستا سعي خواهد شد گروهي متشكل از متخصصين امر در سرتاسر راه‌آهن تشكيل و به سان فرهنگستان نسبت به تكميل مستمر اطلاعات لكسيك تحت برنامه‌اي مدون اقدام گردد.

لینک