تصويب كليات طرح يكسان سازي آمار و شاخص هاي حمل و نقل

 

آمار و شاخص هاي مربوط به بخش حمل و نقل لازم است به طور يكسان و هماهنگ تهيه و تنظيم و به دستگاه هاي ذيربط اعلام شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، سيزدهمين جلسه كميسيون ايمني راههاي كشوركه با حضور وزير راه و ترابري و نمايندگان برخي از وزارتخانه ها و سازمان ها برگزار شد، مصوبه اي براي دستگاه هاي مرتبط با بخش حمل و نقل كشور در بر داشت.

    بنابراين گزارش به منظور هماهنگي و تعامل بهتر بين دستگاه هاي اجرايي و ارتقاء سطح ايمني در طول شبكه راهها، پيش نويس ضوابط هماهنگ مراجع آماري، يكسان سازي تعاريف و شاخص ها، مورد بررسي قرار گرفت و كليات آن تصويب شد .

     در اين جلسه نيز، فرم هاي مربوط به جمع آوري و ارايه اطلاعات تصادفات و تلفات كه براساس شاخص هاي مصوب طراحي شده بود به دستگاههاي ذيربط، جهت بهره برداري ابلاغ شد.

شايان ذكر است، براي افزايش ايمني حمل و نقل شهري، جاده اي، اتخاذ سياست ها و تصميمات بخش حمل و نقل، پنج كميته تخصصي در كميسيون ايمني راهها تشكيل شده است كه پشتوانه تصميم گيري اين كميسيون محسوب مي گردد.

    اين كميته ها شامل كميته آموزش و فرهنگ سازي، كميته امداد و نجات مصدومين و مجروحين، كميته مهندسي ايمني راه، كميته ناوگان و كميته عمليات ترافيكي و اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي مي باشند . 

لینک