تاثير عوامل جاده‫اي و محيطي در ايمني حمل و نقل بين شهري

 

                                     رضا کریمی دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

                                     دانشگاه علم و صنعت؛ دانشکده صنایع ؛ مدیریت اجرایی؛زمستان 1384

     

چکيده

 

بنابر آمار موجود هر ساله در سطح جهان بيش از 2/1 ميليون نفر در تصادفات رانندگي جان باخته و ميليونها نفر دچار معلوليتهاي دائمي مي‌شوند. که در اين ميان سهم کشور هاي در حال تو سعه بيش از کشور هاي توسعه يافته است.

ادامه...

لینک