تلفن گوياي ارتباطات مردمي وزارت راه و ترابري

 

    اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اعلام كرد : اين اداره كل از طريق تلفن گوياي ارتباطات مردمي آماده شنيدن نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي شهروندان عزيز مي باشد .

    اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري تصريح كرد : در راستاي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مردم ، و به منظور فراهم كردن زمينه مشاركت بيشتر و ارتباط مردم با مسئولان ، سيستم تلفن گويا به شماره 2_ 82244091 آماده شنيدن نظرات و پيشنهادها مي باشد .

    همچنين صندوق الكترونيكي به آدرس publicrelation@mrt.ir نيز براي دريافت مطالب و موارد مورد نظر، تعيين شده است .

    تمام پيامها و مطالب ارسال شده توسط شهروندان در اين اداره كل بازخواني و دسته بندي مي شود و از زير مجموعه هاي وزارت راه و ترابري پاسخهاي آن دريافت و به آدرس افراد ارسال مي شود .

    صندوق پيشنهادات نيز در محوطه ساختمان شهيد دادمان وزارت راه و ترابري براي انتقال نظرات و پيشنهادات كارمندان در نظر گرفته شده است .

 

لینک