مدير كل جديد را ه و ترابري استان مركزي منصوب شد

مهندس حسن احمدي نوري با حكم وزير محترم راه و ترابري يه سمت مديركل راه و ترابري استان مركزي منصوب شد.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، در اين حكم مقام عالي وزارت ضمن تاكيد بر نگهداري مطلوب راه هاي استان مركزي خاطر نشان نموده است، ضمن تعامل، همكاري  و هماهنگي با مسؤولا ن استاني، از كليه امكانات و توان آن اداره كل استفاده بهينه به عمل آيد.

لینک