در سال 84

40 درصد مسافرين هوايي توسط بخش خصوصي جابجا شده اند

در سال 84 حدود 7/59 درصد از مسافرين جابجا شده توسط هواپيماهاي بخش دولتي و 3/40 درصد توسط بخش خصوصي جابجا شده اند .

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري از مجموع 8/25 ميليون نفر مسافر جابجا شده توسط ناوگان هوايي در سال 84 حدود 4/15 ميليون نفر از مسافرين بوسيله هواپيماهاي وابسته به بخش دولتي و 4/10 ميليون نفر بوسيله بخش غير دولتي و خصوصي جابجا شده اند كه بر اين اساس حدود 7/59 درصد مسافرين توسط بخش دولتي و 3/40 درصد توسط بخش خصوصي جابجا شده اند .

همچنين مقايسه نشست و برخاست هاي انجام شده در سال 84 با مدت مشابه آن در سال 83 معادل 38/6 درصد رشد مثبت را نشان مي دهد و از تعداد هواپيماهايي كه در سال 84 در كشور نشست و برخاست نموده اند حدود 45/24 درصد استيجاري و مابقي حدود 55/75 درصد در مالكيت شركتهاي دولتي بوده اند .

علاوه براين ناوگان هوايي كشور طي سال 84 موفق به جابجايي 3/211 هزار تن بار گرديد و مقايسه عمليات پروازي بازرگاني داخلي در سال 84 نسبت به سال 83 نشان مي دهد كه در سال 84 عمليات پروازهاي داخلي حدود 39/14 درصد رشد داشته است .

لینک