رشد 16/10 درصدي جابجايي مسافر توسط ناوگان هوايي

ناوگان هوايي كشور در سال 84 موفق به جابجايي 8/25 ميليون نفر مسافر شد كه اين رقم رشدي معادل 16/10 درصد را نشان مي دهد .

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري در حالي كه حجم جابجايي مسافر در سال 1383 بالغ بر 42/23 ميليون نفر بوده، اين ميزان در پايان سال 84 با رشدي معادل 16/10 درصد به رقم 8/25 ميليون نفر مسافر افزايش يافت .

همچنين از كل مسافر جابجا شده حدود 52/20 ميليون نفر مسافر در سطح پروازهاي داخلي توسط شركتهاي حمل ونقل هوايي (اعم از دولتي و خصوصي ) جابجا شده كه در مقايسه با عملكرد مشابه آن در سال 83 كه 45/18 ميليون نفر بود معادل 22/11 درصد رشد داشته است .

علاوه بر اين درخصوص جابجايي مسافر در پروازهاي بين المللي نيز در حالي كه تعداد مسافر جابجا شده در پروازهاي بين المللي در سال 83 به ميزان 92/4 ميليون نفر بود اين ميزان تا پايان سال 84 در فرودگاههاي كشور به ميزان 2/5 ميليون نفر افزايش يافت كه رشدي معادل 69/5 را نشان مي دهد .

اين در حالي است كه در سال 84 از مجموع 340522 فروند هواپيمايي كه در فرودگاههاي كشور نشست و برخاست كرده اند معادل 66 درصد از آنها با اهداف بازرگاني و معادل 34 درصد از آنها با اهداف ديگر صورت گرفته است .

لینک