کميته بين المللی حمل و نقل راه آهن ( CIT )

 

  كميته  بين المللي حمل و نقل راه آهن در سال 1902 تاسيس شده است . كار اين كميته بعنوان نماينده راه آهنها ، انجام هماهنگي ها و اقدامات مربوط به مسائل مرتبط با حقوق بين الملل حمل و نقل با راه آهن مي باشد. اگر اعضاء درخواست و يا استعلامي در مورد اين مقررات داشته باشند  مي توانند به CIT مراجعه كنند.

شركتهائي كه به نحوي خدمات حمل و نقل ريلي بر اساس COTIF انجام مي دهند و يا در بخش زيربنا براي آن خدمات تسهيلات فراهم مي كنند نيز مي توانند عضو CIT باشند. در حال حاضر CIT 300 عضو دارد كه شامل راه آهنها، شركتهاي كشتيراني و شركتهاي حمل ونقل جاده اي كشورهاي عضو COTIF مي باشند. راه آهن ج.ا.ا در سال 1347 شمسي (1968 ميلادي) به عضويت اين سازمان در آمد. زبان رسمي CIT  فرانسه و آلماني مي باشد.

وظايف CIT  عبارتند از:

1-    اعمال يكپارچه مقررات حمل ونقل بين المللي ريلي در كشورهاي عضو بر اساس COTIF.

2-    ارتقاء همكاري ميان اعضاي CIT.

3- حمايت از منافع اعضاء.

4- انجام هماهنگي ميان اعضاي COTIF براي تجديد نظر در مقررات آن.

5-  نمايندگي اعضاء در ديگر سازمانهائي كه به نحوي به مسائل مربوط به مقررات حمل و نقل بين المللي مي پردازند.

6- توسعه و به روز در آوردن زمينه هاي اجراي يكنواخت مقررات CIV  و CIM.

در راس CIT مجمع عمومي قرار دارد كه سياستگذاري كميته بر عهده آن است. هر كشور مي تواند در اين مجمع يك تا سه عضو داشته باشد ركن بعدي دفتر نظارت مي باشد كه دو عضو دارد و وظيفه آن حسابرسي كميته است.

كميته اجرائي ركن ديگر سازمان، مي باشد كه مديريت اجرائي CIT را به عهده دارد و داراي 9 عضو مي باشد. بخش اداري و اجرائي ديگر ركن سازمان مي باشد كه از سال 1921 توسط راه آهن سوئد اداره مي شود و بالاخره گروههاي كاري موقت (موردي) كه ممكن است به صورت كميته باشند و حق تصميم گيري داشته باشند و يا به صورت گروه كاري تخصصي و بدون حق تصميم گيري باشند.

CIT سه نوع نشريه مرتبط با مقررات اجرائي مربوط به حقوق بين الملل حمل و نقل ريلي منتشر مي كند: 1- مقررات تكميلي متحدالشكل (D.C.U) كه به تشريح و توضيح و تفسير مقررات CIV  و CIM مي پردازد، 2- دستور العملهاي تنظيم كننده روابط ميان شركتهاي حمل و نقلي (چهار نوع مهم اين دستور العملها عبارتند از AIV و AIM براي مشخص كردن مسئول جبران خسارت چگونگي پرداخت خسارت و هزينه ها و ARV و ARM براي تنظيم مقررات تشريفات مربوط به تماس در مواقع وجود محدويتهاي حمل و نقلي در حمل ونقل ريلي بين المللي)، 3- دستور العملهاي متحدالشكل براي خدمات مختلف شركتهاي حمل ونقلي (PIV و MBI  و PIM و ). CIT همچنين يك نشريه خبري به نام CIT-Info  دارد كه فعاليتهاي جاري كميته را منعكس مي نمايد.

 

لینک