فعال سازي و توسعه محور ترانزيت و حمل و نقل در محور شرقي كشور

پس از سفر مقام محترم رياست جمهوري به استان سيستان و بلوچستان مقرر گرديد ستادي جهت فعال سازي و توسعه محور ترانزيت و حمل و نقل در محور شرقي كشور به رياست جناب آقاي رحمتي و با حضور وزراء و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي ، وزارت بازرگاني ، وزارت كشور و ساير نهادهاي مرتبط تشكيل شود . در اين راستا كميته هاي كاري مختلف در سطح وزارت راه وترابري با حضور معاونت اقتصاد و حمل ونقل ، مدير عامل راه آهن و مدير عامل سازمان بنادر وكشتيراني تشكيل گرديد و متعاقباً دو كار گروه با عناوين كار گروه علمي ، تحقيقاتي و تبليغاتي و كار گروه پيگيري و اجرايي جهت انجام امور تا حصول نتيجه تعيين و شروع به كار نمودند . بدين منظور جلسه اي درتاريخ24/3/85 در محل وزارت راه و ترابري برگزار گرديد .دستور كار جلسه يافتن سياستهاي تشويقي براي كارخانه ها،تبليغات و بازاريابي باتوجه به مصوبات و تسهيلات موجود همچون عدم تخصيص به موقع اعتبارات طرحهاي عمراني ،كمبود سيمان ، تسهيلات موجود و رفع مشكلات موجود همچون عدم تخصيص به موقع اعتبارات طرح هاي عمراني، كمبود تسهيلات لازم براي جذب صاحبان كالا و ترانزيت كنندگان به محور شرقي و اعمال تسهيلات سازمان بنادر وكشتيراني جهت سوق دادن صاحبان كالا از محور شرقي بود كه در پايان مقرر گرديد در جلسات آتي مصوبات كلي در خصوص اين محور ترانزيتي تا حصول نتيجه در اسرع وقت توسط سازمانها و ارگانهاي ذيربط پيگيري و نتيجه آن به كميته اطلاع داده شود تا به عنوان دستور كار جلسات آتي مطرح و اقدامات راهبردي توسط اعضا صورت پذيرد.

لینک