اعتبارات طرح هاي در دست اجراي بخش راه و ترابري

وزارت راه و ترابري به عنوان يكي از دستگاههاي مهم اجرايي، نقش موثري در تحقق اهداف ، ارتقاء شاخص هاي رشد اقتصادي ودر نهايت توسعه همه جانبه كشور ايفاء مي نمايد.

 به لحاظ اعتباري امسال حدود 100 طرح مهم مشتمل بر صدها پروژه بخش حمل و نقل در دست اجراست كه بيش از 13 هزار و 600 ميليارد ريال اعتبار به مجموع آن در سال 85 اختصاص يافته است .

 به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري به بخش حمل و نقل ريلي كه شامل شركت راه آهن ج.ا.ا ، شركت ساخت و توسعه زيربناها _ مجري طرح هاي ريلي و شركت رجاء      مي باشد اعتباري بالغ بر 3 هزار و 800 ميليارد ريال تخصيص يافته است همچنين تخصيص بيش از يك هزار و 150 ميليارد ريال به آزاد راهها ، اعتباري بيش از 8 هزار و 300 ميليارد ريال به بزرگراهها ، راه اصلي ، بهسازي راه اصلي و ساير تصويب گرديد كه براين اساس مجموعاً بيش از 9 هزار و 500 ميليارد ريال تخصيص اعتبار به بخش حمل و نقل جاده اي تصويب شده است . در بخش هوايي نيز با 73 ميليارد و 600 ميليون ريال اعتبار پروژه هاي كثيري در دست اقدام است شايان ذكر است در بخش  دريايي بودجه، البته براساس لايحه 430 ميليارد ريال بوده است .

شايان ذكر است برنامه پژوهشهاي كاربردي ، برنامه راهبري توسعه حمل و نقل جاده اي ، برنامه ايمني حمل و نقل هوايي ، برنامه سياست گذاري ، مديريت و نظارت بر فعاليت ها ، برنامه كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و برنامه مقاوم سازي ساختمانها از جمله طرح هايي است كه تخصيص اعتباراتي به آن تصويب شده است .

براساس اين گزارش قانون بودجه سال 84 مبلغ 14 هزار و 25 ميليارد و 450 ميليون ريال اعتبار تصويب شده بود كه امسال نسبت به سال گذشته به لحاظ اعتباري 5/2 درصد كاهش از خود نشان مي دهد .

 

 

لینک