خبر-قزوين

برگزاري نخستين جلسه شوراي راهداري در استان قزوين

اولين جلسه شوراي راهداري استان قزوين در سالجاري به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل و مشكلات موجود در راهدارخانه الموت برگزار گرديد .

در اين جلسه مهندس محمدي مدير كل راه و ترابري استان قزوين اظهار داشت : در سال 84 اعتباري بالغ بر 6/12 ميليارد تومان شامل استاني ، ملي و حوادث زلزله مصوب شد كه 4 ميليارد تومان آن در بخش راهداري هزينه گرديده است . وي با بيان اينكه ، بخشي از اعتبارات راهداري مصرفي هستند و بايد مجدداً احياء شوند افزود : در سال جاري 22 درصد از اعتبارات به راه اختصاص پيدا كرده است .

لینک