رشد 23 درصدي صادرات كالاي غير نفتي از بنادر كشور

 ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي از طريق بنادر كشور در سال 84 نسبت به سال 83 از رشدي معادل 41/23 درصد برخوردار بوده است . 

    به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري صادرات كالاي غيرنفتي از طريق بنادر كشور در سال 83 بيش از 6/13 ميليون تن بوده كه اين ميزان در پايان سال 84 به 8/16 ميليون تن افزايش يافت .     همچنين در حالي كه ميزان تخليه و بارگيري كالاهاي غيرنفتي در بنادر كشور در سال 83 به ميزان 9/49 ميليون تن بوده اين ميزان تا پايان سال 84 با رشدي 78/9 درصدي به 8/54 ميليون تن افزايش يافت و در طي همين مدت ميزان ترانزيت كالاهاي غير نفتي از طريق بنادر كشور نيز از رشدي معادل 08/22 درصد برخوردار بوده است ، بطوري كه ميزان ترانزيت كالاي غيرنفتي كه در سال 83 ، 1098595 تن بوده تا پايان سال 84 به 1341178 تن افزايش يافت .     افزون بر اين ميزان تخليه و بارگيري كانتينر (TEU) نيز در پايان سال 84 نسبت به سال 83 از رشدي معادل 49/4 درصد برخوردار بوده است ، بطوريكه در پايان سال 83 عمليات تخليه و بارگيري كانتينر در بنادر كشور 1346137 TEU بوده كه اين ميزان تا پايان سال 84 به 1406558 TEU افزايش يافت .     لازم به ذكر است كه حجم عمليات تخليه و بارگيري كالاها اعم از نفتي و غيرنفتي در بنادر كشور نيز در سال 84 نسبت به سال 83 از رشدي معادل 41/4 درصد برخوردار بوده است .  

لینک