برگزاري اولين اجلاس گروه کاري کارشناسان راه آهنهاي عضو اکو

اولين اجلاس گروه کاري کارشناسان راه آهنهاي عضو اکو در تاريخ 30-29 خرداد ماه 85(20-19ژوئن 2006)به ميزباني راه آهن ج.ا.ايران برگزار خواهد گرديد.هدف اصلي گروه كاري كارشناسان اصلاح مقررات حاكم ، استاندارد سازي و هماهنگي تمام مسائلي است كه حركت روان قطارهاي مسافري و كانتينري بين آلماتي و استانبول بر اساس ظرفيت مورد نظر را تسهيل مي كند.

اهم مواردقابل طرح در دستور کارگروه که دراجلاس اخير وزراي اکو نيز مورد تاکيد قرار گرفت مشتمل بر بررسي راهكارهاي رفع  موانع قطار کانتينري اعم از (تعرفه حمل رقابتي در مقايسه با کريدورهاي رقيب، تعرفه حمل کانتينرهاي خالي (خصوصي –دولتي)،نحوه پرداخت کرايه حمل در طول مسير، استفاده از کانتينرهاي مشترک ، جدول نهايي زمانبندي حرکت) و موارد کلي  مربوط به قطار هاي مسافري ،مسائل مربوط به عملياتي نمودن کريدور چين ،خاورميانه،اروپا(کريدور ريلي جاده ابريشم) از جمله يکسان سازي اسناد ومقررات حمل در  مسير  ،يکسان سازي سيستمهاي اطلاع رساني وفني ،افزايش ايمني کالادر مسير ، فعاليتهاي مشترک جذب سرمايه ، کاهش ترانزيت تايم مسير خواهد بود.در اين اجلاس اعضا نظراتي در خصوص اقداماتي كه براي تحقق خط اصلي راه آهن سراسري آسيا انجام گرفته است و نيز حجم بار ، مسافرها در خط اصلي راه آهن سراسري آسيا درهر دو مسير از استانبول به آلماتي و بر عكس ارائه خواهند كرد.

لینک