اعلام آمادگي راه آهن ايران براي تشکيل دفتر UIC خاور ميانه در تهران

در شصت و هشتمين اجلاس مجمع عمومي و بيست و يكمين اجلاس شوراي اجرايي جهانيUIC موضوع تجديد ساختار UIC  به شكل ايجاد 5 مجمع منطقه اي در آسيا، خاورميانه، ،آفريقا و آمريكا و اروپا و  تغيير تعداد و اعضا كميته اجرايي به صورت 3 عضو از هر منطقه مورد حمايت و تصويب راه آهنهاي عضو قرار گرفت. لازم به ذكر است كه براي هر مجمع منطقه اي يك واحد پشتيباني تأسيس خواهد شد كه مقر خاورميانه تهران خواهد بود.

در ساختار جديد UIC  تشکيل پايگاه هاي ايمني، سيستم اروپايي مديريت بر ترافيک ريلي (ERTMS) ، محيط زيست و تحقيقات فني مورد تأييد قرار گرفت.طي اين اجلاس در خصوص مؤسسه مديريت استراتژيك  ريلي(IRSMI)، تشكيل آكادمي آموزش عالي خاورميانه(تهران) ونياز به آموزش مديران راه آهن و انتقال تكنولوژي بحث و گفتگو گرديد. آقاي سعيد نژاد مدير عامل محترم ج.ا.ايران ضمن حمايت از ساختار جديد UIC آمادگي راه آهن ايران را براي تشکيل دفتر UIC خاور ميانه در تهران اعلام داشته و اعلام داشتند که اينگونه حرکتها در راستاي فعاليت هاي جهاني UIC مي باشد. در ادامه مدير عامل راه آهن ايران در خصوص کريدورهاي بين المللي  با اشاره به احداث راه آهن بافق- مشهد و خطوط در دست احداث نظير بم-زاهدان و قزوين –رشت- آستارا اعلام داشتند که راه آهن ايران براي رفع گسستگي ها اقدامات و سرمايه گذاري هاي لازم را انجام مي دهد ضمن آنكه برنامه اتصال با افغانستان ، پاكستان و عراق در اولويتهاي راه آهن ج.ا.ايران قراردارد.ايشان تاكيد داشتندكه لازم است تا سازمان UIC کريدورهاي ديگر را نيز مورد توجه قرار دهد.

در حاشيه اين اجلاس ميزگردهايي به شرح ذيل برگزار گرديد:

ـ ميز گرد ايمني:  از عمده مسائل مطروحه طي ميزگرد ايمني مخاطرات گذرگاههاي همسطح، لزوم جداسازي زيرسازي از بهره برداري، نياز به سيستم مشترك براي تعمير و نگهداري و يكنواخت سازي قوانين ملي بوده است و پيشنهاد گرديد تا براي گسترش ايمني سيستم اروپايي مديريت بر ترافيك ريلي( ERTMS) گسترش يابد. طي اين جلسات راه آهنهاي هند، ژاپن،جامعه راه آهنهاي اروپا .... به ارائه گزارش پرداختند.

ـ ميز گرد لجستيک هاي حمل و نقلي : طي اين ميز گرد اعلام گرديد تا راه آهن بايد با تعامل با کشتيراني و فورواردهاي باري جزيي از زنجيره لجستيکي حمل و نقل شود و  به چالشهاي راه آهن و چگونگي افزايش سهم حمل و نقل ريلي پرداخته شد.  در حال حاضر سهم کشتيراني در تجارت حمل و نقل 90درصد مي باشد. با تسهيل تردد مرزي و امور گمرکي و افزايش ايمني و امنيت مي توان سهم راه آهنها را افزايش داد. در حال حاضر كريدورهاي شمال- جنوب و     چين – اروپا از اهميت زيادي برخوردار هستند و راه آهنهاي مختلفي بر روي آنها سرمايه گذاري مي نمايند.

لینک