تبديل بنادر امام خميني و شهيد رجايي به بندر قطب(Hub) ايران خواهند شد

 

      در استراتژي توسعه بنادر كشور بندر امام خميني و شهيد رجايي تبديل به بنادر قطب (Hub) ايران خواهند شد .

     به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري بنادر شهيد رجايي و امام خميني (ره) كه هم اكنون بعنوان بندر اصلي سطح يك عمل مي كنند در افق طرح جامع (1394) تبديل به بنادر قطب (Hub) خواهند شد. همچنين بنادر انزلي و اميرآباد كه هم اكنون در رتبه هاي پايين تري قرار دارند بصورت بنادر اصلي سطح يك فعاليت خواهند داشت .

 

    از سوي ديگر بنادر بوشهر و شهيد باهنر بعنوان بنادر اصلي سطح دو  ايفاي نقش خواهند نمود و بنادر لنگه ، نوشهر و چابهار نيز با ارتقاي نقش در زمرة بنادر اصلي سطح دو ايران قرار خواهند گرفت، لازم به ذكر است بنادر آبادان و فريدونكنار نيز عملكرد بنادر اصلي سطح سوم در نظر گرفته شده است و ساير بنادر كوچك تجاري نظير ديلم، گناوه ، كنگان ، هنديجان، اروند، جاسك، گز، تركمن و بندر نكاء نيز در زمرة بنادر فرعي يا كوچك كشور قرار خواهند گرفت كه مجموعاً 9/1 درصد از سهم تجارت دريايي ايران را به خود اختصاص خواهند داد.  

 

اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري

 

 

 

 

لینک