انتصاب دبير كار گروه بهره وري سازماني

  دبير كار گروه بهره وري سازماني در ستاد وزارت راه و ترابري منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي؛ آقاي محسن كرمي رئيس مركز نوسازي و تحول اداري با حفظ سمت به عنوان دبير كار گروه بهره وري سازماني تعيين شد.

شايان ذكر است در ابلاغي كه از سوي مهندس بديعي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت راه و ترابري به همين منظور صادر شده، آمده است: براساس مفاد نظامنامه بهره وري در بخش حمل و نقل كشور نسبت به اجرايي نمودن سياستها و خط مشي هاي ابلاغي از سوي كارگروه پيشبرد بهره وري وزارت راه و ترابري اقدام نمائيد.

 

لینک