وزير راه و ترابري:

عمل به برنامه چهارم توسعه نيازمند اعتبار متناسب با آن است

وزير راه و ترابري اظهار داشت: توسعه شبكة حمل و نقل كشور براساس برنامه چهارم توسعه نيازمند منابع مالي متناسب با آن است. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در همايش ملي صنعت ناوگان ريلي كشور، چالش ها و فرصت ها سخن مي گفت، بيان داشت: وزارت راه و ترابري اهداف برنامه چهارم را با اعتبارات اين برنامه انجام مي دهد و اين وزارتخانه خارج از اعتبارات مصوب بودجه ديگري را در اختيار ندارد كه كمبودها را جبران كند.

    وي تأكيد كرد: شعارهايي فزون تر از حد توانمان ندهيم و توقع بيجا ايجاد نكنيم و كارها را براساس برنامه ريزي و انجام تحقيق و پژوهش انجام دهيم. همچنين در زمينة خريد تجهيزات از خارج از كشور بايد روشي را پيش بگيريم كه ارزش افزوده را به داخل كشور منتقل كنيم و رضايتمندي مردم را نيز جلب كنيم. مهندس رحمتي تصريح كرد: نيازهاي روزمره و رضايتمندي مردم از خدمات موجب شده است كه ما دچار تناقض هايي شويم و به پروژه هايي پرداخته شود كه توجيه اقتصادي مناسب ندارد و دلايل سياسي و اجتماعي علت انجام اين پروژه ها مي باشد. وي ادامه داد: اميدواريم با كم كردن هزينة سوانح رانندگي و يارانه هاي سوخت به امور زيربنايي بيشتر توجه كنيم و در نهايت موجب رضايتمندي مردم شويم. وزير راه و ترابري تأكيد كرد: اين وزارتخانه توسعه شبكه ريلي كشور را در اولويت كاري خود قرار داده است و رويكرد برنامه چهارم توسعه را در اين زمينه دنبال مي كند.

    همايش ملي صنعت ناوگان ريلي كشور، چالش ها و فرصت ها چهارم و پنجم دي ماه در دانشگاه صنعتي شريف در حال برگزاري است.

لینک