مدير كل امور كاركنان ستاد وزارت راه و ترابري منصوب شد

 

مدير كل امور كاركنان وزارت راه و ترابري طي حكمي از سوي معاون توسعه مديريت و منابع اين وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري علي اكبر معماري طي حكمي از سوي مهندس بديعي معاون توسعه مديريت و منابع وزارتخانه به است سمت منصوب شدند.

 

لینک