وزارت راه و ترابري در اتمام پروژه ها رتبه اول دستگاه هاي اجرايي شد

   وزارت راه و ترابري در سال 84 با 3/133 امتياز در شاخص درصد تحقق خاتمه پروژه ها رتبه اول را نسبت به كليه دستگاه هاي اجرايي عمده كسب كرد.

  بنابر ارزيابي سالانه دستگاه هاي اجرايي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صورت گرفته در ارزيابي سال 84 از مجموع طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي، 4/8 درصد طرح ها با اعتباري بالغ بر 3/12 درصد مربوط به وزارت راه و ترابري بود.

 ميانگين پروژه هاي دردست اجراي كل كشور 5/83 درصد از كل است كه وزارت راه و ترابري با 7/76 درصد از كل  پروژه هاي مربوطه پس از انرژي اتمي، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن قرار گرفت.

 اين در حالي است كه تعداد كل پروژه هاي عمراني نظارت شده وزارت راه و ترابري 354 پروژه با اعتباري بالغ بر 35353 ميليارد ريال بود.

 

لینک