مدير كل دبيرخانة هيأت مركزي گزينش وزارت راه و ترابري منصوب شد

معاون وزير و دبير هيأت مركزي گزينش محمودرضا مونسان را به عنوان مدير كل دبيرخانه هيأت مركزي گزينش وزارت راه و ترابري منصوب كرد.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اين حكم با توجه به تأييد هيأت مركزي گزينش و موافقت هيأت عالي گزينش كشور در اجراي تبصره 3 ماده 7 قانون گزينش صادر شده است.

   مهندس مهدي بديعي، معاون وزير راه و ترابري در اين حكم بر اجراي منويات مقام معظم رهبري و قانون گزينش كشور به ويژه وظايف مقرر در ماده 27 آيين نامه اجرايي تصريح شده است.

 

لینک