مدير روابط عمومي شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك خبر داد،

انجام آزمايش هاي ويژه در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت

شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، با شعار «ارتقاء كيفيت سازه ها حافظ منافع ملي» در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت شركت مي كند. محسن ايزديار مدير روابط عمومي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري با بيان اين مطلب اظهار داشت: براي نخستين بار اين شركت با معرفي توانمندي هاي ويژه و منحصر به فرد خود در نمايشگاه حضور مي يابد. وي افزود: انجام آزمايش هاي كامل عملكردي قير با استفاده از رئومتر برشي ديناميكي، رئومتر تيرچه خمشي قير، كشش مستقيم قير، وسيكوزيته چرخشي قير، افت حرارتي دوار و تسريع پيرشدگي قير از جمله برنامه هايي است كه براي متخصصان و بازديدكنندگان علاقه مند به مرحله اجرا درمي آيد.

    وي تعيين مدول الاستيسيته و مدول بروشي ديناميكي، ضريب پواسون سنگ با روش اولتراسونيك و تعيين عمر خستگي، مدول برجهندگي، رفتار تنش، كرنش و خزش مخلوط هاي آسفالتي متراكم و تعيين درصد قير را از ديگر برنامه هايي دانست كه در ايام برگزاري نمايشگاه مذكور براي دست اندركاران احداث زيربناهاي حمل و نقلي، سدها، فرودگاه ها، تونل سازان و ساير متقاضيان اجرا خواهد شد.

     ايزديار معرفي فعاليت هاي شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك را در امور كنترل كيفي اجراي پروژه هاي عمراني در سطح كشور و تدوين استانداردها و انتخاب روش هاي مناسب در انجام آزمايش هاي كنترل كيفي از برنامه هاي مهم اين شركت در نمايشگاه مذكور دانست و افزود: غرفه خدمات مهندسي شامل بخش هاي ژئوتكنيك، مكانيك خاك، مكانيك سنگ، بتن، آسفالت، حفاري، كنترل كيفيت سازه ها، مصالح ساختماني، جوش، ارائه خدمات آموزش و مشاوره اي، انجام تحقيقات كاربردي و كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي  مي شود.

     وي با بيان اينكه ادارات شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در 30 استان كشور داير است، گفت: 90 شعبه مستقر در شهرستان ها و 800 واحد تحقيقات محلي در راستاي استراتژي هايي از جمله نوآوري، به كارگيري فناوري روز، ارتقاء بهره وري و يكپارچه سازي سيستم اطلاعات گام برمي دارند.

      ايزديار افزود: توسعه خدمات، افزايش سهم بازار، تلاش جهت معرفي جايگاه شركت، ارتقاء زنجيره ارزش خدمات از ديگر رئوس برنامه هاي ما براي حضور در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت است.

      بنابراين گزارش نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت از تاريخ بيست و هشتم آذرماه لغايت يكم دي ماه، با هدف معرفي توانمندي ها، دستاوردها و ايجاد فرصت هاي همكاري مشترك بين دو بخش دولتي و خصوصي در ابعاد داخلي و بين المللي و با حضور چهار بخش ريلي، هوايي، دريايي و جاده اي برپا خواهد شد.

اداره كل روابط عمومي وزارت راه وترابري درگزارش خود آورده است: اطلاعات جامع مربوط به نمايشگاه حمل و نقل و ترانزيت در سايت fitt.com قابل دسترسي است.

 

لینک