انتصابات 

انتصاب رئيس اداره راه و ترابري چالداران

طي حكمي از سوي مهندس فرومندي مدير كل راه و ترابري استان آذربايجان غربي آقاي مهندس منوچهر فخري به سمت رياست اداره راه و ترابري شهرستان چالداران منصوب گرديد .

 

انتصاب مدير كل راه و ترابري كرمانشاه

طي حكمي از سوي مهندس محمد رحمتي وزير محترم راه و ترابري مهندس عطاء ا... قادري به سمت مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه منصوب گرديد . 

انتصاب سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان بوكان

طي حكمي از سوي مهندس فرومندي مدير كل راه و ترابري استان آذربايجان غربي آقاي مهندس محمد برومند به سمت سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان بوكان منصوب گرديد .

 

لینک