روشن سازي 35 كيلومتر از جاده كرج – چالوس تا پايان امسال

محور كرج – چالوس به دليل توپوگرافي خاص،  وجود پيچ ها و شيب هاي تند، محدود شدن بين ترانشه هاي بزرگ سنگي و رودخانه كرج نياز به روشن سازي در برخي از مسيرها دارد.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري   در اين راستا طي مرداد و شهريور ماه سال جاري عمليات نصب تيرهاي چراغ سديمي در 25 كيلومتر از اين محور به اجرا درآمد.

    بر پايه همين گزارش تا پايان امسال 10 كيلومتر ديگر از نقاط حساس ياد شده با نصب چراغ روشن خواهد شد.

لینک