دو انتصاب جديد در اداره كل راه و ترابري بوشهر

مدير كل راه و ترابري استان بوشهر با احكام جداگانه اي رئيس اداره پيمان و رسيدگي و معاون اداره نظارت اين اداره كل را مشخص كرد.

به گزارش روابط عمومي اين اداره كل، آقايان علي كرم بهمنيار به سمت رئيس اداره پيمان و رسيدگي و عبدالحسن مشايخي به سمت معاون اداره نظارت اداره كل راه و ترابري استان بوشهر منصوب شدند.

 

لینک