معاونين جديد راه روستايي و راهداري كرمانشاه منصوب شدند

 سرپرست هاي جديد معاونت راهداري و معاونت راه روستايي اداره كل راه و ترابري استان كرمانشاه منصوب شدند.

    به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان كرمانشاه، با حكم مهندس عطاءا... قادري مدير كل راه و ترابري اين استان آقايان حميدرضا تيز چنگ و نريمان جليليان به سمت سرپرست معاونت راهداري و سرپرست معاونت راه روستايي منصوب شدند.

لینک