بهسازي جاده رامهرمز – رامشير از اولويت هاي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان است

 

 روكش آسفالت جاده رامهرمز – رامشير در حال انجام و آخرين قطعه آن به طول 7 كيلومتر در دست عمليات است. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري با اتمام عمليات روكش آسفالت محور مذكور عملاً وضعيت رويه آسفالت آن هموار و دست انداز و ساير مشكلات آن برطرف خواهد شد.

 بر پايه اين گزارش از انجائيكه اين محور به دليل نزديكي مسير به محور اصلي ارتباطي بندر امام خميني به اصفهان و شهر كرد مورد استفاده كاميون هاي باري با مقصد و مبدأ شهرهاي فوق قرار مي گيرد و همچنين محل تردد وسايط نقليه حامل مصالح سنگي كه از معادن رامهرمز بارگيري و به شهرهاي جنوبي استان حمل مي شود ، مي باشد، تعريض و ارتقاء وضعيت آن جزو اولويت هاي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان شمرده مي شود.عليرغم اينكه اين محور از نظر درجه بندي راه ها به عنوان راه فرعي تلقي مي گردد ، ولي ارتباط جاده اي شهرستان رامهرمز به جاده اصلي اهواز – بندر امام از طريق اين جاده تأمين مي شود.

گفتني است عرض آسفالت جاده فوق ، 3/7 و داراي دو شانه 5/1 متري مي باشد اما در بخش هاي تعريض شده اين مقدار به 11 متر تبديل شده است.

لینک