انتصاب رؤساي ادارات راه و ترابري گرگان

و نظارت بر راهسازي اداره كل راه و ترابري گلستان

محمد عسگري به سمت رئيس اداره راه و ترابري شهرستان گرگان منصوب شد.

در جلسه شوراي راهداري اداره كل راه و ترابري استان گلستان محمد عسگري به عنوان رئيس اداره راه و ترابري گرگان معرفي شد.

همچنين مهندس نودهي نيز با حكم مدير كل راه و ترابري ادارة كل راه و ترابري گلستان به سمت رياست اداره نظارت بر راه سازي اداره كل راه و ترابري گلستان منصوب گرديد.

 

لینک