هيأت دولت مرز هوايي فرودگاه گرگان را تصويب كرد

جلسه شوراي هماهنگي حمل و نقل استان گلستان با هدف بررسي روند پيشرفت مصوبات سفر رياست جمهوري برگزار شد.

 محمد تقي جوان شورابي مدير كل راه و ترابري گلستان با اعلام اين خبر افزود: در بخش آسفالت راه روستايي امسال 100 درصد اعتبار تخصیصی را دريافت داشته ايم.

 وي در خصوص پروژه هاي راه علي آباد به شاهرود و راميان اضافه كرد:مراحل مطالعاتی پروژه علي آباد به شاهرود توسط مشاور آغاز شده است, همچنین 2 كيلومتر از مراحل احداث پروژه محور راميان به شاهرود در حال پایان است ,كه در صورت تأمين اعتبار 10 كيلومتر ديگر آن توسط پيمانكار احداث خواهدشد.

شورابي در خصوص فرودگاه هاي استان گفت: خوشبختانه با پيگيري هاي به عمل آمده مرز هوايي فرودگاه گرگان مورد تصويب هيأت دولت قرار گرفت.

وي خاطرنشان ساخت: مديريت فرودگاه در حال تجهيز و توسعه فرودگاه گرگان و كلاله است، اما تا نتيجه نهايي به ده ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز داريم.

وي ايجاد فضاي سبز در ايستگاه هاي راه آهن و بهسازي سردرب و فضاي داخل ايستگاه راه آهن را از برنامه هاي سال 86- 85 راه آهن شمال دانست و در خصوص چهارخطه نوكنده به سمت بجنورد گفت: روند پيشرفت فيزيكي اين پروژه در شش ماهه اول سال جاري مناسب بوده است و تا پايان سال محور گرگان – آزادشهر تكميل و مورد بهره برداري قرار خواهدگرفت.

لینک