ارتقاي بهره وري در راه آهن صرفه جويي قابل توجهي را در پي داشته است

شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در كميته پيشبرد بهره وري گزارش عملكرد خود را در اين خصوص بيان كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، در سومين جلسه كميته پيشبرد بهره وري كه به رياست مهندس بخشي، مدير كل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور تشكيل شد، نمايندة مركز تحقيقات شركت راه آهن بيان كرد: كميته پيشبرد بهره وري راه آهن از سال 1372 فعاليت خود را آغاز كرده است كه در راستاي ارتقاي بهره وري نسبت به آموزش تكنيك هاي مربوط اقدام شده كه اين امر صرفه جويي اقتصادي قابل توجهي را در پي داشته است.

وي ادامه داد : به منظور تحقق ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه كميته بهره وري راه آهن به رياست معاونت برنامه ريزي وامور بين الملل در سال 84 تشكيل شد.

در شركت راه آهن كار گروه هاي متعددي جهت افزايش بهره وري زير نظر مديان حوزه هاي مختلف تشكيل و افزايش بهره وري را با جديت دنبال مي كنند. همچنين پروژه هاي افزايش سرعت سير چرخ واگن هاي باري، افزايش سرعت قطار، چگونگي اجراي نظام تحول اداري در حوزه تشكيلات و روشها، شناسايي و رفع گلوگاههاي شبكه و ناوگان، افزايش بار محوري شبكه بر حسب اولويت اقتصادي، تدوين و اندازه گيري شاخص هاي اختصاصي و عمومي، و ارزيابي آنها رادر دستور كار خود قرار داده است .

لینک