سمينار آموزشي راه آهن هاي خاورميانه در ايران برگزار مي شود

سمينار آموزشي ‹‹ قرارداد كلي استفاده از واگنها ›› با حضور نمايندگان راه آهن هاي خاورميانه در تهران برگزار مي شود شركت مي كنند.

     به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، به منظور آشنا شدن مجريان و كارشناسان در استفاده از قوانين يكسان در تبادل و بهره برداري واگن ها، سمينار آموزشي ‹‹ قرارداد كلي استفاده از واگنها ›› در روزهاي  22 و 23 آبان ماه در تهران برگزار مي شود.

    بنابراين گزارش در شصت و هشتمين اجلاس مجمع عمومي و بيست و يكمين اجلاس شوراي اجراي جهاني UIC در مونترال مقرر شد با در نظر گرفتن تمامي قوانين، حقوق و اجبارات مالكين و بهره برداري از واگنها ، مقرراتي به عنوان قرارداد كلي استفاده از واگنها تهيه، تدوين و به امضاي راه آهن هاي عضو برسد .

    لازم به ذكر است 30 مهرماه با سازماندهي كميسيون اروپا و همكاري UIC كارگاه آموزشي قرارداد كلي استفاده از واگنها در بروكسل تشكيل و نمايندگان راه آهنها و شركتهاي اروپايي در اين كارگاه حضور يافتند .

 

لینک