نوشتن اسم و تصاوير افراد بر روي علائم جاده اي جرم محسوب مي شود

  افراد خاطي را كه علائم سطح جاده ها را مخدوش مي نمايند به مراجع قضايي معرفي مي كنيم.

مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه با بيان اين مطلب اظهار داشت: متأسفانه همه ساله در زمان انتخابات، عده اي اقدام به نوشتن نام كانديداها يا الصاق و نصب تصاوير آن ها بر روي علائم نصب شده درجاده ها مي نمايند، كه اين عمل نه تنها باعث كاهش ضريب ايمني در جاده ها خواهد شد، بلكه بار مالي دولت و خطر بروز تصادفات را افزايش خواهد داد. وي خاطر نشان كرد: وفق مواد 6 و 7 قانون و اصلاحيه قانون ايمني و حريم راه ها،  اينگونه اقدامات جرم محسوب    مي گردد و متخلف تحت پيگيري قانوني قرار خواهد گرفت.

 وي از فرمانداري هاي استان كرمانشاه و همه كانديداها تقاضا كرد، به عوامل تبليغاتي و ستادهاي خود در اقصي نقاط استان تذكرات لازم را در خصوص اجراي قانون عنوان نمايند.

 عطاءا... قادري افزود: علائم منصوبه در راه ها از بودجه عمومي دولت تأمين شده و افراد خاطي، تخريب كننده علائم محسوب مي گردند.

وي همچنين اضافه كرد: عوامل اجرايي و راهداران اين اداره كل امسال با قاطعيت با اين عمل ناپسند برخورد كرده و كساني را كه در اين خصوص مرتكب جرائم مي شوند به مراجع قضايي معرفي خواهند كرد.

لینک